SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

SIA "Bankofallure"
Privātuma Politika

Pārzinis SIA "Bankofallure"”reģ. Nr. 40103478338(turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 33, LV-1010, Latvija, tālr. +371 27702734, e-pasta adrese: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Sabiedrība apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības, kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus (klientu, sadarbības partneru, sadarbības partneru pārstāvju/kontaktpersonu un citu personu, kuru dati var nonākt Sabiedrības rīcībā īstenotās komercdarbības ietvaros) datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Sabiedrības privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība.

1. Personas datu apstrādes nolūki (mērķi) un tiesiskie pamati

Sabiedrības personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar Sabiedrības funkcijām. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

• līguma sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai;
• personāla atlasei un vadībai;
• efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšanai;
• pakalpojumu sniegšanai;
• klientu apkalpošanai;
• informācijas izsūtīšanai klientiem;
• informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
• Sabiedrības un trešo personu īpašumu aizsardzībai, darbinieku un trešo personu drošībai, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu, fiksētu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu (videonovērošana).

2. Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats:

• ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
• leģitīmās intereses nodrošināšana.Sabiedrība apstrādā personas datus, lai veiktu komercdarbību, nodrošināt Sabiedrības un tās klientu īpašuma aizsardzību, kā rezultātā Sabiedrības juridiskajā adresē var tikt veikta videonovērošana, vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
• līguma noslēgšana vai izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai noslēgtu līgumus, uzraudzītu to īstenošanu, pildītu noslēgto līgumu nosacījumus, kā arī, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības;
• datu subjekta piekrišana. Sabiedrība apstrādā Jūsu datus, lai sazinātos ar Jums, piemēram, lai informētu par iespēju apmeklēt meistaru grafika izmaiņu gadījumā u.c. situācijās, saistībā ar Jūsu pierakstu, tā izmaiņām vai Jums sniegtajiem pakalpojumiem. Sabiedrība apstrādā personas datus personālaatlases procesa administrācijas nolūkā. Piesakoties uz Sabiedrības izsludinātajām vakancēm, Jūs piekrītat savā CV, pieteikuma vēstulē vai anketā norādīto personas datu apstrādei (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītība, pieredze un valodu prasme atbilst amata prasībām u.c.). Sabiedrība apstrādā personas datus, lai izvērtētu pieteikumu un noteiktu, vai esi piemērots vakantajam amatam.

3. Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
• kamēr Sabiedrība pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

4. Personas datu saņēmēji

Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Sabiedrība var nodot datus trešajām personām (piemēram, valsts un pašvaldības institūcijām, policijai, tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam).

Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai,Sabiedrība personas datus var nodot sadarbības partneriem – apstrādātājiem, kas veic vajadzīgo datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

5. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

• personīgi vai rakstveidā, iesniedzot Sabiedrības juridiskajā adresē Rīga, Elizabetes iela 33, LV-1010, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• elektroniskiar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt iesniegumu Sabiedrībai), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu,personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vailūgt personas datu labošanu kā arī citas tiesības, kuras izriet no Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

6. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi vai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Sabiedrības juridiskajā adresē:Rīga, Elizabetes iela 33, LV-1010 (uzrādot personu apliecinošu dokumentu)vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic Sabiedrība, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

7. Izmaiņas Privātuma politikā

Sabiedrībai ir tiesības veikt grozījumus šajos noteikumos. Šo noteikumu aktuālā versija ir pieejama Sabiedrības mājas lapā: https://ambassadedelabeaute.lv zem sadaļas PRIVĀTUMA POLITIKA.